لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "انگل شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | K | M | ا | ب | ث | ح | خ | د | ز | ش | ط | ع | ف | ك | م | ن | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 33.

A

(2013) A meta-analysis of Giardia lamblia in Iran. African Journal of Microbiology Research.

(2013) Zoonotic parasitic diseases in Ilam Province, Western Iran. African Journal of Microbiology Research.

(2013) Prevalence of Helminthes Infection of Stray Dogs in Ilam Province. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

B

(2017) Cucurbita maxima (Pumpkin) seeds: Scolicidal activity and preventive efficacy of its extract on experimental hydatidosis in mice. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Zoonotic Parasitic infections of cats in human community: A histopathological Study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2017) Evaluating the serological applications of Toxoplasma gondii rhoptry protein 1 (ROP1) antigen. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2013) Detection of Cryptosporidium and Giardia (oo)cysts by IFA, PCR and LAMP in surface water from Rasht, Iran. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.

(2015) Evaluation of immunomagnetic separation and the sucrose flotation methods coupled with immunofluorescence or PCR for detection of Cryptosporidium and Giardia (oo)cysts in water samples. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Detection and enumeration of Cryptosporidium oocysts in environmental water samples by Real-time PCR assay. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1389) مقايسه اثرات داروی مالتوفر و قند مالتوز بر ميزان رشد و مرفولوژی کلنی برخی از درماتوفيت ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی وضعيت اپيدميولوژيکی ليشمانيوز جلدی با تأکيد بر روند ميزان بروز آن در کاشان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی عوامل باکتريال عفونت های ادراری و تعيين مقاومت آنتی بيوتيکی آن ها در بالغين بستری و مراجعه کننده به بيمارستان فرشچيان شهر همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1389) مقايسه اثر داروهای ضد کوکسيديال کيم‌کوکسيد، فارم کوکسيد با آمپروليوم و موننزين بر روی انگل آيمريا تنلا در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی اثر داروی ترکيبی زاج سياه و سفيد بر ضايعات ناشی از ليشمانيوز جلدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تعيين گونه های مولد ليشمانيوز جلدی ايزوله های مختلف جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان رازی، تهران، سال 1389 با استفاده از ژن ITS1 و آنزيم Apo1 با روش ملکولی P‏CR-RFLP. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی ميزان آلودگی به انگل لينگواتولا سراتا در سگ‌های ولگرد و گله در شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ث

(1392) مطالعه فون و فعاليت پشه خاکی‌ها در کانون ليشمانيوز جلدی دهستان قنوات استان قم، سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) بررسی انگلهای کرمی زئونوز در موش های راتوس مناطق شهری شمال استان خوزستان در سال90- 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) بيومارکرهای تشخيصی در بيماری مالتيپل اسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1392) اثرات سيتوتوکسيک داروی 5-فلورواوراسيل بر پروماستيگوتهای ليشمانيا ماژور والقائ آپوپتوز در انگل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مروری بر وضعيت آلودگی گال در ايران و عوامل مرتبط با آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1387) بررسی اثرات ضد ويروسی عصاره گياهی مرزن جوش برهمانند سازی و تکثير ويروس هرپس‌سيمپلکس تيپ يک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1395) شناسایی و تعیین توالی ژنوتیپ ¬های ایزوله ¬های اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ ¬های ول¬گرد با استفاده از ژن Cox1 در ایلام، غرب ایران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1395) بررسی شیوع انگل های روده ای در شهرستان ایلام طی سال 1393. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1391) باکتريوفاژکانديدای جديد برای جلوگيری و حذف بيوفيلم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1392) ارزيابی دو روش ايمنوفلئورسانس غيرمستقيم (IFA) و ELISA در تشخيص سندرم لارو مهاجر احشائی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1388) بررسی فون پشه های خاکی در کانون ليشمانيوز احشايی شهرستان اهر،استان آذربايجان شرقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) ارزيـــــــابی کشندگی عصاره ی الکلی و آبی گل هميشه بهار(Calendula officinalis)بر پروماستيگوت‌های ليشمانيا ماژور(MRHO/IR/75/ER) در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) تعيين گونه عامل ليشمانيازيس جلدی به روش مولکولی در شهر مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) بررسی بعضی از خصوصيات آنزيمی اسيد فسفاتاز در مراحل لگاريتمی و ايستای پروماستيگوت های ليشمانيا ماژور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) کلونينگ ژن GRA5 توکسوپلاسما گوند‌ای سويه RH در پلاسميد يوکاريوت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اپيدميولوژی ليشمانيوز جلدی در شهرستان انديمشک 1389-1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1388) بررسی کارايی روشLAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:28:46 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:06:59 2018