لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "میکروب شناسی و ایمنی شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | V | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ظ | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک | ھ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 106.

A

(2013) Dynamics of PEGylated–Dextran–Spermine Nanoparticles for Gene Deliv ery to Leukemic Cells. Applied Biochemistry and Biotechnology.

(2013) The Association of the Human Leukocyte Antigen (HLA) with the Pathogenesis of Helicobacter pylori. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY.

(2013) Dynamics of Bacteriophages as a Promising Antibiofilm Agents. OURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, APRIL 2014..

(2013) Identification and screening of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from fingernails among university students in Malaysia. The Asian International Journal of Life Sciences.

(2014) Enterotoxin and Exfoliative Toxin Genes Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates Recovered From Ilam, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec. 2014 August.

(2013) Microbiological Pattern and Antibiotic Susceptibility of Agents Isolated from Nosocomial Infections, Staff and Equipment of Surgery Section and ICU of Imam Khomaini Hospital, Ilam, Iran. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY,..

(2014) Prevalence of dfr, int and sul Genes in Cotrimoxazole Resistance Klebsiella pneumoniae Isolated from Two Hospitals of Iran. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY.

(1393) طراحی و ساخت ميکسر آزمايشگاهی دو منظوره الاکلنگی و شعاعی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Fungal peritonitis and cancer near the abdominal regions. JBRMS.

B

(2014) Investigating antimicrobial activity of hydroalcoholic extract and essential oil of Tymbra spicata against some pathogenic bacteria. JBRMS.

G

(2013) Toxin-antitoxin Systems: Classification, Biological Function and Application in Biotechnology. Horizon Scientific Press.

(2014) Differential Between Multi-Drug Resistance Pattern of Extended Spectrum - Lactamases Producing E. coli and K. pneumoniae. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY..

(2014) Extended Spectrum Beta-lactamases: Definition, Classification and Epidemiology. Extended Spectrum Beta-lactamases.

H

(2013) Novel anticancer activity and anticancer mechanisms ofBrassica oleracea L. var. capitata f. rubra. European Journal of Integrative Medicine.

(2013) Molecular Characterization of AmpC -Lactamases among Klebsiella pneumoniae Isolated from Ilam and Tehran Hospitals, from Iran. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY..

J

(2014) Reply to: Molecular methods require for confirmation blaAIM (Adelaide imipenemase) producing Pseudomonas aeruginosa. Journal of the International Society for Burn Injuries.

(2014) The effects of repeated sessions of exercise on immune cells and cortisol infemale athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effects of repeated sessions of exercise on immune cells and cortisol infemale athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2014) Association Between Toxin-Antitoxin Systems and Biofilm Formation. Jundishapur J Microbiol.

(2014) Determination of extended spectrum beta- lactamases, metallo-beta-lactamases and AmpC- beta-lactamases among carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Journal of the International Society for Burn Injuries.

M

(2014) Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation.

N

(2014) Bacterial Nanoparticle As a Vaccine for Meningococcal Disease. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA.

(2014) Methicillin-resistantStaphylococcus aureus: a systematic review. Wolters Kluwer Health I Lippincott Williams & Wilkins.

(1393) مقايسه کاربرد داروی پويدون يداين و کرم واژينال کلوتريمازول بر عفونت های شايع واژينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2015) Detection of mecA, eta, etb and tst-1 genes from staphylococcal isolates. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

O

(2014) Molecular and Parasitological Study of Cryptosporidium Isolates From Cattle in Ilam, West of Iran. Iranian J Parasitol.

P

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF THE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT FROM THE AVICENNIA MARINA (HARA) ON CANDIDA ALBICANS. mintage journals of farmaceutical and medical sciences.

R

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF ALCOHOLIC AND AQUEOUS EXTRACT OF UMBILICUS INTERMEDIUS BOISS (NAFE VENUS) ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA. J of Evolution of Med and Dent Sci.

(2014) مولکولار تایپینگ ایزولههای بالیني سالمونلا اینفنتیس جدا شده در تهران. Journal of Military Medicine Spring.

(2014) Studying the inhibitory effect of Alcoholic extract of inner Stratum of Oak Fruit (jaft) and hydro alcoholic extract of Summer bulb on Acinetobacter in vitro. International Research Journal of Biological Sciences.

S

(2014) A Systematic Review and Meta-Analysis Study to Investigate the Prevalence of Helicobacter pylori and the Sensitivity of its Diagnostic Methods in Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2014) Overexpression and Enzymatic Assessment of Antigenic Fragments of Hyaluronidase Recombinant Protein From Streptococcus pyogenes. Jundishapur J Microbio.

(1393) بررسی پيامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بارداری در نوجوانان(يک مقاله مروری). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2015) Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemia. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

V

(2014) Effect of Proton Pump Inhibitor Based Triple Therapy with Apple Cider Vinegar on Helicobacter Pylori Eradication. (Galen Medical Journal (gmj.

(2014) Genomic Diversity and Virulence Genes among Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa. clin lab Clinical Laboratory.

ا

(1386) ارزيابی فعاليتهای بيولوژيک و ايمنولوژيک ليپوپلی ساکاريد بروسلا آبورتوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تشخيص سريع مولکولی سالمونلا تيفی به روش PCR با استفاده از ژن invA در نمونه های مواد غذائی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه روش های فنوتيپيک با آناليز ژن mecA برای تشخيص مقاومت به متی سيلين /اگزاسيلين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی کاربرد اسيد سياليک تام سرم در تشخيص پنومونی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) طراحی و ساخت دستگاه توليد کننده نيمه اتوماتيک سبز بيوگاز و کود. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی نقش پلی‌مورفيسم rs1047840 G>A ژن اگزونوکلئاز1 در ابتلا به سرطان روده بزرگ غير ارثی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باكتری ¬های گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌ هیدروالکلی آنغوزه، زنیان و نعناع فلفلی بر باکتری‌ های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین، اشریشیاکلی O157H7 و سالمونلا تیفی‌موریوم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1392) شخصيت مديران و سبک رهبری آنان: کاربرد مدل 5 عاملی شخصيت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از شیر دام های مبتلا به ورم پستان گاوی و مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1391) طراحی واکنش زنجيره ای پلی مراز(PCR) جهت تشخيص مولکولی باکتری هموفيلوس آنفلوانزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) کارسينوژنز: نقش ويروس ‌ها در پاتوژنز سرطان ‌های انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثر لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1390) بررسی روند و برخی عوامل موثر بر بروز سل در استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) طراحی و روان سنجی مقياس مدافعه پرستاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) ارتباط بين تلومرها، تلومراز، سرطان و پيری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) معرفی يک بيمار مولتيپل تروما با تب و سپتی سمی با نتيجه کشت مثبت پسودوموناس و آسينتوباکتر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان مقاومت آنتی بيوتيکی و رديابی بتالاکتاماز طيف وسيع TEM در جدايه های بالينی اشريشيا کلای مولد ESBL در شهر رشت. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1391) مروری بر واکسن های مهندسی ژنتيک شده باکتری اشريشياکلی انتروتوکسيژنيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثرات سرکوب کنندگی ليشمانيا ماژور بر روی عرضه و بيان رسپتور آلفای اينترلوکين-2 در لنفوسيت های T خون محيطی انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) X-linked Hyper-IgM Syndrome: Control and Treatment. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) تاثير شدت مثبت بودن اسمير خلط بيماران مبتلا به سل ريوي در بدو درمان بر نتیجه درمانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1392) بررسی اثر ضد ميکروبی فلز روی در سويه های استافيلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به بنزآلکونيوم کلرايد و دارنده ژن smr جدا شده از نمونه های کلينيکی و لبنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) شناسايی فيلوژنيک باکتری های تثبيت کننده نيتروژن جدا شده از ريزوسفر گياه مارچوبه با استفاده از 16s rRNA و بررسی اثر فلز روی بر سويه جدا شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) مقایسه علائم بالینی بیماران مبتلا به اسهال ناشی از کمپیلوباکتر با اسهال ناشی از سایر باکتری ها، مراجعه کننده به بیمارستان های استان تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ذ

(1392) جداسازی و ارزيابی ميکروارگانيسم های مقاوم به سلنيت از پساب های صنعتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی فراوانی 1 PAPI- در سويه های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های متانولی و استونی گیاهان گزنه و آویشن شیرازی بر سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) تشخيص زود ‌هنگام سرطان و پروتئوميکس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی اثر آنتی بيوتيکی عصاره آبی گياه اسکروفولاريا استرياتا بر اشرشياکلی در مقايسه با تتراسايکلين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر گلوکز بر ساختار آلبومين سرم انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی بقایای آنتی ‌بیوتیک در شیرهای پاستوریزه و محلی شهرستان‌ های مراغه و بناب به روش چهار پلیتی (FPT). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1391) بررسی عوامل باکتريايی ورم پستان گاو در گاوداری های شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1390) بررسی فراوانی پورين های Ompk35 و Ompk36 در سويه های کلبسيلاپنومونيه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسي ميزان مقاومت به داروهاي کارباپنم و توليد آنزيم کارباپنماز KPC در سويه¬ هاي کلبسيلاپنومونيه جدا شده از نمونه ¬هاي باليني و تعيين الگوي مقاومت اکتسابي آن ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1392) شناسايی ژن F ويروس بيماری نيوکاسل جدا شده از اپيدمی های اخير بيماری در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر آنتی بيوتيک ها بر سلولهای پلانکتونيک و بيوفيلم سويه های بالينی انتروکوک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) ارزيابی پاتوژن ها و عوامل محيطی ايجاد کننده و نيز نتايج حاصل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ظ

(1392) بررسی علائم و نشانه های بالينی، آزمايش های پاراکلينيکی و سرانجام نهايی بيماری درکودکان مبتلا به مسموميت با آمفتامين ها مراجعه کننده به بيمارستان لقمان طی سال90-1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1387) بررسی تأثير اسانس گياه اسطوخودوس بر تريکوموناس واژيناليس در محيط In vitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل باکتريولوژيک و مقاومت آنتی بيوتيکی در زنان مبتلا به UTI مراجعه کننده به آزمايشگاه رازی دزفول. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی آلودگی ميکروبی صابون های مايع مصرفی در بيمارستان های شهر ايلام در سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه آقطی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1392) بررسی رابطه کيفيت زندگی و ميزان فعاليت بدنی در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر تنظيمی آگونيست گيرنده 5-HT4 بر حافظه ترس در هيپوکامپ پشتی موش کوچک آزمايشگاهی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی HBV-DNA در افراد با شاخص سرولوژيکی HBsAg منفی به روش Real-TimePCR در ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1389) بررسی ژنوتيپ های ويروس سينسيشيال تنفسی انسان در کودکان زير 5 سال مبتلا به عفونت حاد تنفسی در سال های 1386 و 1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) الگوی ژن های مولد توکسین های Sec، Hla، Pvl و Tsst-1 در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1387) بررسی شيوع عفونت بيمارستانی باکتريايی با مقاومت چند داروئی در بيماران بستری شده در بخشICU بيمارستان بقيه‌ا…«عج» در سال 1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) بررسی فراوانی ژن های Ace ،Zot ، tcpA و ctxA در سويه های ويبريوکلرای جدا شده از اپيدمی تابستان سال 1384 ايران با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی مقاومت دارويی سويه های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر ايلام به روش ديسک ديفيوژن و پروفايل پلاسميدی آن ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تطابق يافته های بالينی، راديولوژيک و آزمايشگاهی در پنومونی حاد باکتريال اکتسابی از جامعه بالغين بستری شده در بيمارستان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی فنوتيپی وژنوتيپی استافيلوکوکوس های کواگولاز منفی مقاوم به متی سيلين، جدا شده از لارنگوسکوپ ، در بيمارستان شهيد رجايی شهر قزوين. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسي فراواني مقاومت دارويي گونه‌هاي انتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فاسيوم و شناسايي ژن A/Bvan در ميان سویه های مقاوم به ونكومايسين با روش PCR در استان ايلام و كرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی فنوتيپی وژنوتيپی استافيلوکوکوس های کواگولاز منفی مقاوم به متی سيلين، جدا شده از لارنگوسکوپ ، در بيمارستان شهيد رجايی شهر قزوين. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) تحلیل اطلاعات کشت های عفونت ادراری انجام شده در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان ایلام طی سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) مقايسه اثر مهاری عصاره های مختلف گياه تشنه داری بر باکتری های استافيلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا و هليکوباکترپيلوری در شرايط in vitro. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه کاربرد داروی پويدون يداين و کرم واژينال کلوتريمازول بر عفونت های شايع واژينال. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) استفاده از فاژ MRSA به عنوان آنتی بيوتيک فوق اختصاصی عليه استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سيلين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر نانو‌ذرات اکسید ‌روی بر تولید پیگمان جدایه های بالینی سودوموناس آئروجینوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) شناسايي مولكولي اشريشياكلي انتروپاتوژنيک(EPEC) جدا شده از كودكان زير 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر كرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1391) بررسی فراوانی ژن های توکسين A و آلژينات در ايزوله های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی فراوانی موتاسيون ژن PA3721 در سويه های سودوموناس آئروژينوزا توليدکنندهESBL و فاقدESBL با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر ضد¬میکروبی عصاره Scrophularia striata بر سویه ¬های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران با عفونت ¬های مجاری ادراری در ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی فراوانی ژن های TEM، PERو VEBدرسویه¬ های اشریشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت¬ های ادراری در شهرستان ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی و شناسایی ژن‌ های مقاومت به تتراسایکلین در سویه¬ های اشریشیا¬کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از نمونه ¬های اسهال کودکان به روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1392) بررسی اثر مهاری عصاره آبی گياه پياز تابستانه بر روی کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) بررسی سرولوژيک توکسوپلاسموز در زنان باردار شهر بابل،شمال ايران، 1392-1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ھ

(1391) مقايسه سرولوژی مايکوپلاسما پنومونيه در بيماران با سکته حاد قلبی و بدون درگيری قلبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1395) تشخیص سریع و بررسی میزان شیوع سیتومگالوویروس در نوزادان زیر 3 هفته با روش PCR وReal Time PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:35:30 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:35:30 2017