لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "میکروب شناسی و ایمنی شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | H | M | N | P | R | S | V | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ظ | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک | ھ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 84.

A

(2013) Dynamics of PEGylated–Dextran–Spermine Nanoparticles for Gene Deliv ery to Leukemic Cells. Applied Biochemistry and Biotechnology.

(2013) Identification and screening of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from fingernails among university students in Malaysia. The Asian International Journal of Life Sciences.

(2014) Enterotoxin and Exfoliative Toxin Genes Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates Recovered From Ilam, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec. 2014 August.

B

(2017) E-test antibiotic susceptibility of E.coli strains isolated from hospital acquired infections of Imam Khomeini hospital, Ilam, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

H

(2013) Novel anticancer activity and anticancer mechanisms ofBrassica oleracea L. var. capitata f. rubra. European Journal of Integrative Medicine.

M

(2014) Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation.

N

(2014) Methicillin-resistantStaphylococcus aureus: a systematic review. Wolters Kluwer Health I Lippincott Williams & Wilkins.

(2015) Detection of mecA, eta, etb and tst-1 genes from staphylococcal isolates. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Design, cloning and expression assay of oipA gene in a bicistronic vector harboring mice 18 gene: potential im IL- plications for Helicobacter pylori vaccine investigations. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

P

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF THE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT FROM THE AVICENNIA MARINA (HARA) ON CANDIDA ALBICANS. mintage journals of farmaceutical and medical sciences.

R

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF ALCOHOLIC AND AQUEOUS EXTRACT OF UMBILICUS INTERMEDIUS BOISS (NAFE VENUS) ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA. J of Evolution of Med and Dent Sci.

(2014) Studying the inhibitory effect of Alcoholic extract of inner Stratum of Oak Fruit (jaft) and hydro alcoholic extract of Summer bulb on Acinetobacter in vitro. International Research Journal of Biological Sciences.

S

(2015) Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemia. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

V

(2014) Effect of Proton Pump Inhibitor Based Triple Therapy with Apple Cider Vinegar on Helicobacter Pylori Eradication. (Galen Medical Journal (gmj.

ا

(1386) ارزيابی فعاليتهای بيولوژيک و ايمنولوژيک ليپوپلی ساکاريد بروسلا آبورتوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تشخيص سريع مولکولی سالمونلا تيفی به روش PCR با استفاده از ژن invA در نمونه های مواد غذائی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه روش های فنوتيپيک با آناليز ژن mecA برای تشخيص مقاومت به متی سيلين /اگزاسيلين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی کاربرد اسيد سياليک تام سرم در تشخيص پنومونی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی نقش پلی‌مورفيسم rs1047840 G>A ژن اگزونوکلئاز1 در ابتلا به سرطان روده بزرگ غير ارثی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باكتری ¬های گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌ هیدروالکلی آنغوزه، زنیان و نعناع فلفلی بر باکتری‌ های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین، اشریشیاکلی O157H7 و سالمونلا تیفی‌موریوم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1392) شخصيت مديران و سبک رهبری آنان: کاربرد مدل 5 عاملی شخصيت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از شیر دام های مبتلا به ورم پستان گاوی و مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1391) طراحی واکنش زنجيره ای پلی مراز(PCR) جهت تشخيص مولکولی باکتری هموفيلوس آنفلوانزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) کارسينوژنز: نقش ويروس ‌ها در پاتوژنز سرطان ‌های انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی اثر لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1390) بررسی روند و برخی عوامل موثر بر بروز سل در استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) طراحی و روان سنجی مقياس مدافعه پرستاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) ارتباط بين تلومرها، تلومراز، سرطان و پيری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) معرفی يک بيمار مولتيپل تروما با تب و سپتی سمی با نتيجه کشت مثبت پسودوموناس و آسينتوباکتر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان مقاومت آنتی بيوتيکی و رديابی بتالاکتاماز طيف وسيع TEM در جدايه های بالينی اشريشيا کلای مولد ESBL در شهر رشت. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1391) مروری بر واکسن های مهندسی ژنتيک شده باکتری اشريشياکلی انتروتوکسيژنيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثرات سرکوب کنندگی ليشمانيا ماژور بر روی عرضه و بيان رسپتور آلفای اينترلوکين-2 در لنفوسيت های T خون محيطی انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) X-linked Hyper-IgM Syndrome: Control and Treatment. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) تاثير شدت مثبت بودن اسمير خلط بيماران مبتلا به سل ريوي در بدو درمان بر نتیجه درمانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1392) بررسی اثر ضد ميکروبی فلز روی در سويه های استافيلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به بنزآلکونيوم کلرايد و دارنده ژن smr جدا شده از نمونه های کلينيکی و لبنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) شناسايی فيلوژنيک باکتری های تثبيت کننده نيتروژن جدا شده از ريزوسفر گياه مارچوبه با استفاده از 16s rRNA و بررسی اثر فلز روی بر سويه جدا شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) مقایسه علائم بالینی بیماران مبتلا به اسهال ناشی از کمپیلوباکتر با اسهال ناشی از سایر باکتری ها، مراجعه کننده به بیمارستان های استان تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي آلودگي سالمونلايي گله ‌هاي طيور گوشتي اطراف شهرستان سنندج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ذ

(1392) جداسازی و ارزيابی ميکروارگانيسم های مقاوم به سلنيت از پساب های صنعتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی فراوانی 1 PAPI- در سويه های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) جدا سازی باکتری های تولید کننده پلاستیک زیست تخریب پذیر از خاک های آلوده به پساب کارخانه شیر ایلام. Journal of Ilam University of Medical Sciences.

(1395) بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های متانولی و استونی گیاهان گزنه و آویشن شیرازی بر سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) تشخيص زود ‌هنگام سرطان و پروتئوميکس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی اثر آنتی بيوتيکی عصاره آبی گياه اسکروفولاريا استرياتا بر اشرشياکلی در مقايسه با تتراسايکلين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر گلوکز بر ساختار آلبومين سرم انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) شناسايي ژن هاي پس زننده دارو (Efflux pump) در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه ¬‌هاي مدفوعي در استان کرمان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی بقایای آنتی ‌بیوتیک در شیرهای پاستوریزه و محلی شهرستان‌ های مراغه و بناب به روش چهار پلیتی (FPT). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1391) بررسی عوامل باکتريايی ورم پستان گاو در گاوداری های شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1390) بررسی فراوانی پورين های Ompk35 و Ompk36 در سويه های کلبسيلاپنومونيه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسي ميزان مقاومت به داروهاي کارباپنم و توليد آنزيم کارباپنماز KPC در سويه¬ هاي کلبسيلاپنومونيه جدا شده از نمونه ¬هاي باليني و تعيين الگوي مقاومت اکتسابي آن ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1392) شناسايی ژن F ويروس بيماری نيوکاسل جدا شده از اپيدمی های اخير بيماری در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر آنتی بيوتيک ها بر سلولهای پلانکتونيک و بيوفيلم سويه های بالينی انتروکوک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) ارزيابی پاتوژن ها و عوامل محيطی ايجاد کننده و نيز نتايج حاصل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ظ

(1392) بررسی علائم و نشانه های بالينی، آزمايش های پاراکلينيکی و سرانجام نهايی بيماری درکودکان مبتلا به مسموميت با آمفتامين ها مراجعه کننده به بيمارستان لقمان طی سال90-1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1387) بررسی تأثير اسانس گياه اسطوخودوس بر تريکوموناس واژيناليس در محيط In vitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل باکتريولوژيک و مقاومت آنتی بيوتيکی در زنان مبتلا به UTI مراجعه کننده به آزمايشگاه رازی دزفول. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی آلودگی ميکروبی صابون های مايع مصرفی در بيمارستان های شهر ايلام در سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه آقطی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1392) بررسی رابطه کيفيت زندگی و ميزان فعاليت بدنی در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی HBV-DNA در افراد با شاخص سرولوژيکی HBsAg منفی به روش Real-TimePCR در ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1389) بررسی ژنوتيپ های ويروس سينسيشيال تنفسی انسان در کودکان زير 5 سال مبتلا به عفونت حاد تنفسی در سال های 1386 و 1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) الگوی ژن های مولد توکسین های Sec، Hla، Pvl و Tsst-1 در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1387) بررسی شيوع عفونت بيمارستانی باکتريايی با مقاومت چند داروئی در بيماران بستری شده در بخشICU بيمارستان بقيه‌ا…«عج» در سال 1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) بررسی فراوانی ژن های Ace ،Zot ، tcpA و ctxA در سويه های ويبريوکلرای جدا شده از اپيدمی تابستان سال 1384 ايران با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی مقاومت دارويی سويه های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر ايلام به روش ديسک ديفيوژن و پروفايل پلاسميدی آن ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تطابق يافته های بالينی، راديولوژيک و آزمايشگاهی در پنومونی حاد باکتريال اکتسابی از جامعه بالغين بستری شده در بيمارستان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسي فراواني مقاومت دارويي گونه‌هاي انتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فاسيوم و شناسايي ژن A/Bvan در ميان سویه های مقاوم به ونكومايسين با روش PCR در استان ايلام و كرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) تحلیل اطلاعات کشت های عفونت ادراری انجام شده در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان ایلام طی سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی فراوانی ژن glmM در افراد با تست آنتی ژن مدفوعی مثبت علیه هلیکو باکتر پیلوری HPSA) ( و ارتباط آن با نوسانات سرمی سیتوکاین های TNF-α و IL- 1β. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) مقايسه اثر مهاری عصاره های مختلف گياه تشنه داری بر باکتری های استافيلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا و هليکوباکترپيلوری در شرايط in vitro. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) استفاده از فاژ MRSA به عنوان آنتی بيوتيک فوق اختصاصی عليه استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سيلين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر نانو‌ذرات اکسید ‌روی بر تولید پیگمان جدایه های بالینی سودوموناس آئروجینوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) شناسايي مولكولي اشريشياكلي انتروپاتوژنيک(EPEC) جدا شده از كودكان زير 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر كرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) ارزیابی خواص ضد باکتریایی اسانس پونه کوهی برروی باکتری های پاتوژن جدا شده ازعفونت های بیمارستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1391) بررسی فراوانی ژن های توکسين A و آلژينات در ايزوله های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی فراوانی موتاسيون ژن PA3721 در سويه های سودوموناس آئروژينوزا توليدکنندهESBL و فاقدESBL با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثر ضد¬میکروبی عصاره Scrophularia striata بر سویه ¬های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران با عفونت ¬های مجاری ادراری در ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی فراوانی ژن های TEM، PERو VEBدرسویه¬ های اشریشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت¬ های ادراری در شهرستان ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی و شناسایی ژن‌ های مقاومت به تتراسایکلین در سویه¬ های اشریشیا¬کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از نمونه ¬های اسهال کودکان به روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1392) بررسی اثر مهاری عصاره آبی گياه پياز تابستانه بر روی کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) بررسی سرولوژيک توکسوپلاسموز در زنان باردار شهر بابل،شمال ايران، 1392-1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ھ

(1391) مقايسه سرولوژی مايکوپلاسما پنومونيه در بيماران با سکته حاد قلبی و بدون درگيری قلبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1395) تشخیص سریع و بررسی میزان شیوع سیتومگالوویروس در نوزادان زیر 3 هفته با روش PCR وReal Time PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:28:42 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:46:36 2018