لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "فارماکولوژی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : K | R | S | V | ا | ب | ت | ق | م | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 10.

K

(2015) The Efficacy of Patients' Wristband Bar-code on Prevention of Medical Errors. APPLIED CLINICAL INFORMATICS.

R

(2013) Knowledge and attitudes of physicians towards evidence based medicine in ilam, iran. Iran Red Crescent Med J.

S

(2014) Data from a randomized and controlled trial of LCarnitine prescription for the treatment for Non- Alcoholic Fatty Liver Disease. BIOINFORMATION.

V

(2015) GC- MS analysis and anticancer effect against MCF-7 and HT-29 cell lines and antioxidant, antimicrobial and wound healing activities of plant- derived compounds. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1388) راه اندازی و معتبرسازی روش کروماتوگرافی مايع با آشکارسازی فلورسانس به منظور تعيين مقدار ماده مؤثره و ميزان يکنواختی ايمی پرامين در قرص های 10 و 50 ميلی گرمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) عوارض دارويی درمان سل و عوامل موثر بر آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) تهيه فرآورده آهسته رهش خوراکی متيل فنيدات موثر در درمان ADHD با استفاده از تکنيک پلت سازی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1389) مقايسه دو رژيم فورازوليدون، آموکسی سيلين، امپرازول همراه با بيسموت و بدون بيسموت در درمان ريشه کنی عفونت هليکوباکترپيلوری در بيماری زخم پپتيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) بررسی اثر ضد قارچی و سميت نانوکپسول های پلی لاکتيد-گليکوليد حاوی آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1396) بررسی اثر مصرف توام عصاره هیدرو الکلی رازک ( Humulus lupulus L . ( و کتامین بر پارا متر های بیهوشی در موش صحرایی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:28:30 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:48 2018