لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی) > بهداشت حرفه ای"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | H | K | M | S | ا | ت | خ | د | ص | م | ن | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 19.

A

(1393) شناسايی و ارزيابی مخاطرات کوره کارخانه سيمان با استفاده از رويکرد های RPN و ماتريس بحرانی آناليز FMECA. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

H

(2015) Relationship between macro-ergonomics and occupational stress in casting industry. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(1393) Examining the relationship between individual indices and sleepiness in shift workers of a metallurgy factory. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Analysis of electrical accidents and the related causes involving citizens who are served by the Western of Tehran. Electronic physician.

M

(2014) Environmental health and safety in elementary schools: A case study in Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Ergonomic assessment of Sina car montage industry employees 'working positions by REBA (Rapid entire body assessment). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2013) Personnel's health surveillance at work: effect of age, body mass index, and shift work on mental workload and work ability index. Journal of environmental and public health.

ا

(1393) بررسی عوامل انگيزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) اثر حلال، پراکسید هیدروژن و دي اکسید تیتانیوم بر تجزیه روغن هاي پلی کلرینه بی فنیل با بهره گیري از امواج میکروویو به منظور کاهش مواجهه شغلی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1393) طراحی روايی و پايايی ابزار پيشگيری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1389) بررسی ارتباط عفونت مجاری ادراری بدون علامت با برخی از متغيرهای دموگرافيک در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهار در استان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1393) بررسی ميزان غلظت فلزات سنگين(کروم، کادميوم و سرب) در آب های بطری شده مصرفی شهر همدان. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمايی مدارس خمين شهر در زمينه بهداشت مواد غذايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی وضعيت سلامت عمومی دانش آموزان دختر و پسر مدارس مقطع راهنمايی شهر ايلام در سال 1392-1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارزيابی ارگونوميک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران کارخانه سيمان شهرستان شیروان چرداول به روش QEC. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1390) بررسی ارتباط بين کيفيت زندگی، وضعيت سلامت و رفتارهای خودمراقبتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1389) ارزيابی کيفی طرح ارائه مراقبت های اوليه بهداشتی(خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهرستان يزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:34:50 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:34:50 2017