لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "آناتومی انسان"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | F | J | K | L | N | ا | ب | ج | ح | ر | ز | ش | غ | ق | ك | ل | م | ن | و | ي | پ | ک | گ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 34.

A

(2014) Follicular fluid the best medium of maturation, fertilization and development of immature oocytes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Effect of maternal anastrozole treatment on ovarian follicle development in neonatal mouse: A morphologic study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

F

(2014) Investigation of musculoskeletal dsorders and its relevant factors using quick exposure check (QEC) method among seymareh hydropower plant workers. Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center Vol..

J

(2014) Controlled surface morphology and hydrophilicity of polycaprolactone towards selective differentiation of mesenchymal stem cells to neural like cells. Journal of Biomedical Materials Research.

K

(2014) Using transient transfected Chinese hamster ovary (CHO) cells by pET28a-LIC-NTF4 in gene therapy. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Effect of thalidomide on the alveolar epithelial cells in the lung fibrosis induced by bleomycin in mice. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

L

(2015) Placental histomorphology and morphometry in the pregnant mice treated with cell phone radiation. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

N

(2018) Time dependent of epigenetic effect of disulfiram on tumor suppressor gene of RASSF1A in Hela cancer cell line. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1387) اثر آلومينيوم بررشد سلولهای آستروسيت جنين انسان در محيط کشت و بيان ژنهاي درگير در آپوپتوز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1390) بررسی اثربخشی يک دوره حرکت درمانی منتخب بر کنترل پاسچر ديناميک بيماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1391) ارياسيون نادر شريان اپی گاستريک تحتانی و شريان چرخشی رانی داخلی توسط يک تنه مشترک از شريان ايلياک خارجی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) تأثير بريس بوستون بر نيروي تماس مفصلي مفاصل اندام تحتاني و L5-S1 بيماران مبتلا به اسکوليوز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) بررسی توانمندی سلول های بنيادی مزانشيمی نامحدود خون بندناف (USSC) در ترميم ضايعه استخوانی در کالواريای خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بيضه موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) بررسی ارتباط شدت درد و سطح ناتوانی با فاکتورهای مکانيکی در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1388) بررسی اثر التيام بخشی عصاره هيدروالکلی گياه تشنه داری(Scrophularia striata) برروی زخم باز پوستی خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1391) بررسی ويژگی های روان سنجی آزمون های تشخيص بالينی-عصب شناختی کافمان بر روی کودکان 4 ساله کودکستان های شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1387) بررسی سن استخوانی در کودکان 15- 7 سال در شهرستان سنندج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1391) ارزيابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی –عضلانی به روش QEC در کارگران سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ل

(1392) اثرات اعتياد به ترياک بر روی ساختار بافتی کبد و کليه خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) Comparison of Three Staining Methods, Coomassie Blue R250, Colloidal Coomassie Blue and Blue Silver, for Detecting Mouse Brain Proteins Separated by Two-Dimensional Electrophoresis. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) ارزيابی راحتی خودکار ارگونوميک penagain در مقايسه با خودکارهای معمولی(غير ارگونوميک). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) کاربرد پروتئوميکس در شناسايی بيوماکرهای بيماری های گلومرولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) بررسی مقايسه ای فرآيند آماده سازی مقاطع بافت شناسی با استفاده از مايکروويو و روش معمول. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی اثرات تجويز مهارکننده نيتريک اکسايد بر تغييرات وزن و ساختار بافتی کليه موش صحرايی باردار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1392) DTAB مطالعه ساختار و پایداري آلبومین سرم انسانی در حضور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ي

(1388) بررسی تأثير ماساژ بر ميزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بيماران تحت همودياليز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1387) بررسی تاثير ماساژ پشت بر سندرم روده تحريک پذير: بر اساس مدل راحتی کولکاب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) اثر بربرين بر استرس اکسيداتيو هيپوکمپ موش‌های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزوسين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثيرات گياه شنگ Tragopogon graminifolius بر التيام زخم پوست در رت های نژاد لويس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) يک مورد وارياسيون نادر سر فرعی عضله دو سر بازويی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1387) بررسی تأثير ارتزهای عملکردی رايج بر شدت درد و راستای زانو دربيماران مبتلا به استئوآرتروز زانو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1393) بررسی کنترل پاسچر در افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایلام.

(1393) بررسی ناهنجاری شانه نامتقارن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبيرستانی 15 تا 18 ساله شهر ايلام. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:28:16 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:01:41 2018