لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "صادقی فرد, نورخدا"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 8.

مقاله

(1389) بررسی فراوانی ژن های Ace ،Zot ، tcpA و ctxA در سويه های ويبريوکلرای جدا شده از اپيدمی تابستان سال 1384 ايران با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی مقاومت دارويی سويه های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر ايلام به روش ديسک ديفيوژن و پروفايل پلاسميدی آن ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی فراوانی ژن های توکسين A و آلژينات در ايزوله های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی فراوانی موتاسيون ژن PA3721 در سويه های سودوموناس آئروژينوزا توليدکنندهESBL و فاقدESBL با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) باکتريوفاژکانديدای جديد برای جلوگيری و حذف بيوفيلم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی HBV-DNA در افراد با شاخص سرولوژيکی HBsAg منفی به روش Real-TimePCR در ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی فراوانی پورين های Ompk35 و Ompk36 در سويه های کلبسيلاپنومونيه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی فراوانی 1 PAPI- در سويه های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 23:04:56 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 23:04:56 2018